Poziom:

Plansze o interpunkcji

Podstawa programowa wskazuje, że uczeń szkoły podstawowej powinien poprawnie używać znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu. Posiadamy plansze dydaktyczne wyjaśniające powyższe znaki.