Poziom:

Plansze o gramatyce

Zgodnie z podstawą programową języka polskiego, uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) i określa ich funkcje w tekście, odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych, a także rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając cel wypowiedzi. Plansze dydaktyczne poświęcone m.in. częściom mowy będą nieocenioną pomocą w nauce gramatyki języka polskiego.