Poziom:

Plansze dydaktyczne dla klas I-III

Zgodnie z podstawą programową, kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do bycia uczniem i samorozwoju. Szkoła powinna zapewnić dzieciom bezpieczne warunki i przyjazną atmosferę nauki, zarazem uwzględniając indywidualne zróżnicowania i potrzeby ucznia. Podstawowym celem nauki w szkole podstawowej jest integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dzieci. Założenia podstawy programowej świetnie realizują nasze plansze dydaktyczne - nie tylko te służące nauce określonych treści, lecz również służące rozwojowi uczniów.